“De beheerorganisaties dienen wel hun steentje bij te dragen’’

Het klimaat verandert in hoog tempo en dit heeft een grote invloed op mens en natuur. Niet voor niets heeft Team Lokaal daarom in de coalitieverklaring als uitgangspunt opgenomen dat we streven om alle gemeentelijke gebouwen in 2030 energieneutraal te hebben. Momenteel wordt er gebruik gemaakt van fossiele brandstoffen voor de energiebehoefte van onze gebouwen, wat veel CO2 veroorzaakt. Door verduurzaming van onze gebouwen kunnen we de energiebehoefte aanzienlijk verminderen. Daarnaast zal het ook de energiekosten verlagen, wat voor de beheerorganisaties zeer welkom of zelfs van groot belang is voor een duurzame exploitatie.

Door middel van een energiescan zijn 11 gebouwen geselecteerd die als eerste aan de beurt komen om verduurzaamd te worden. We gaan deze gebouwen energiezuiniger maken en zetten daarnaast in op het opwekken van duurzame additionele energie. De kosten voor het energiezuiniger maken van een gebouw worden gedekt uit het budget voor verduurzaming van gemeentelijk vastgoed. De kosten voor de opwekking van additionele energie (voornamelijk het leggen van zonnepanelen) zijn voor rekening van de beheerorganisatie. Het is aan die organisaties zelf om dit wel of niet te doen. Team Lokaal is wel van mening dat een beheerorganisatie zoveel als mogelijk dient bij te dragen aan het energieneutraal maken van hun gebouw. Indien ze dit niet doen, komt hun gebouw pas als laatste aan bod voor verduurzaming. Het is dus geen verspilde energie om energie te steken in duurzame energie!