Kunst en cultuur, uitingen die onze samenleving verbinden en bewezen bijdragen aan een positieve gezondheid. Kunst en cultuur, ook gewoon leuk om te doen en te beleven, met een rijke traditie in het Land van Cuijk. Voor Team Lokaal redenen om in ons verkiezingsprogramma als speerpunt op te nemen: “volop kunst en cultuur”.

Met de cultuurnota geeft het college richting aan een nieuw cultuur beleid voor Land van Cuijk. De visie en doelstellingen van dit beleid ondersteunen wij. Het WAT, zoals “Ieder kind in het Land van Cuijk kan binnen- en buitenschools kunst en cultuur op een laagdrempelige manier ontdekken, ervan genieten en er aan deel nemen” of “Organisaties binnen de amateurkunst weten zich professioneel ondersteund” vinden we goede voornemens.

Bij het HOE, hebben we echter nog bedenkingen. We steunen het idee dat we zorgen voor een breed, toegankelijk en betaalbaar aanbod. Waarbij dat aanbod meer is dan muziekonderwijs en fanfare. Dat kinderen bijvoorbeeld ook kunnen dansen, rappen, tekenen, filmen, etc. Het college van B&W kiest voor de oprichting van een Kunstencentrum om dit doel te bereiken. Hiervoor moet volgens Team Lokaal echter nog veel worden uitgewerkt. Samen met verenigingen en professionele aanbieders moet worden gezocht naar een vorm waarin décentraal aanbod voor diverse vormen van kunst en cultuur in onze kernen beschikbaar komt. Waarbij de lijnen kort blijven voor verenigingen en waarbij de driehoek docent-leerling-vereniging intact blijft.

Het Kunstencentrum moet volgens ons géén fysieke organisatie worden op maar één centrale plaats maar met name verbindingen leggen, stimuleren, activeren, samenbrengen en al het aanbod onder ‘één vlag’ promoten. Hoe dit vorm zal gaan krijgen is nog niet helder. Wel wordt een budget gevraagd voor onder meer directie, coördinatie en conciërgekosten.

Om te voorkomen dat het Kunstencentrum een organisatie wordt waarvan de kosten niet goed in de hand te houden zijn – met name voor personeel, overhead en huur van ruimtes – vragen wij om een beter beeld van dit centrum. Eerst een meer gedetailleerde uitwerking van de inrichting en opzet van dit Kunstencentrum; de gemaakte businesscase is hierin te beknopt. Waarvoor is bijvoorbeeld een conciërge nodig als we gebruik maken van bestaande accommodaties in bijvoorbeeld de multifunctionele accommodaties? Of hoe borg je daadwerkelijke besteding van directie-uren als je aansluit bij een bestaande organisatie? Dus een uitwerking van het kunstencentrum, waarna de raad in gelegenheid wordt gesteld om wensen en bedenkingen te uiten voordat onomkeerbare stappen voor dit centrum worden gezet. Waarbij we meer grip houden op het budget dat hiervoor nodig is, en als we grote bedenkingen houden nog op tijd kunnen stoppen.

De naam van het beoogde Kunstencentrum zouden we ook graag willen veranderen, geen centrum dat geeft een verkeerd beeld…activiteiten moeten plaats vinden in zo veel mogelijk kernen.

Als 2e punt dat we graag wilden aanpassen in de cultuurnota betreft de harmonisatie van subsidies. Voor ons is deze harmonisatie, waarmee we de vele verenigingen waarderen slechts technisch van aard. Er is een gemiddeld bedrag gekozen gebaseerd op wat we al deden. Hier missen we de inhoudelijke onderbouwing. Waarom krijgt een lid van een muziekvereniging 95 euro subsidie, een spelend lid van een toneelvereniging 15 euro en een zangkoorlid 25 euro? Wat is de inhoudelijke reden van deze verschillen? En waarom is er verschil tussen een spelend lid en een muziek spelend lid? Vooral bij de gildes valt dit verschil op. We dienden een amendement in om dit verschil op te heffen.

Maar bovenal vragen we u om de komende 2 jaar te gebruiken om deze harmonisatie te evalueren en de foutjes die erin zitten te herstellen, bijv. een aantal verenigingen wordt niet genoemd. En om, samen met het veld, te komen tot argumenten waardoor de verschillen in subsidie uitlegbaar zijn. Misschien komen we dan wel uit op een vast bedrag per lid, zonder spelend, muziek spelend, etc. onderscheid voor alle verenigingen. En een antwoord op de vraag waarom is een dansgarde geen cultuur? Terwijl een carnavalsvereniging, waar ze deel van uitmaken wel. Moet een dansgarde zich dan maar volksdansgroep gaan noemen? Kortom, over en jaar willen we met meer input zonodig bijstellen.

Helaas bleek geen meerderheid van de Raad overtuigd om tijdig te kunnen bijsturen voor wat betreft het Kunstencentrum, ons amendement om een tussentijdse toetsing te doen werd weggestemd.

Ook ons voorstel om de ongelijkheid in waardering van cultuursubsidies te verhelpen werd niet gesteund. De gildes met name, worden op deze wijze ongelijkwaardig laag gewaardeerd ten opzichte van bijvoorbeeld muziekverenigingen.

Gelukkig werd wel ons voorstel om de cultuursubsidies over 2 jaar te evalueren en opnieuw tegen het licht te houden gesteund. We zullen dan opnieuw ons best gaan doen om de ongelijkheid en willekeur in de waardering van de cultuursubsidies ten goede aan te passen.

Ten aanzien van de voorstellen konden we niet anders dan in te stemmen met de gedane voorstellen door het college. Niet instemmen met het Kunstencentrum was voor ons geen optie, volop Kunst en Cultuur is namelijk een van onze speerpunten. Op het gebied van Cultuur voor kinderen is er helaas veel te weinig aanbod, en met dit voorstel faciliteren we dit. Wel blijven we ons zorgen maken over het uit de hand lopen van de organisatie.

Niet steunen van de harmonisatie cultuursubsidies was voor ons ook niet aan de orde. Dit zou namelijk betekenen dat geen enkele vereniging meer een subsidie zou ontvangen. Maar Team Lokaal blijft streven naar een goed onderbouwd gelijkwaardig systeem voor de waardering van onze cultuursubsidies. En wat dat betreft zouden die wellicht in de toekomst ook nog wel wat hoger mogen worden.

Daarnaast pleiten we ervoor om in de toekomst altijd onderwerpen individueel te behandelen en niet gecombineerd. Het risico dat het ene ondergesneeuwd raakt door het andere is hierbij te groot.

Helma Pluk
Fractievoorzitter Team Lokaal