Team Lokaal stemt in met het Integraal Huisvestingsplan Onderwijs

Laten we het maar meteen nogmaals zeggen “een stem vóór het IHP is niet een stem vóór sluiting van het Merletcollege in Mill of Metameer in Stevensbeek”. Ook Team Lokaal vindt de voorgenomen sluiting van deze scholen een verlies voor deze dorpen, ouders en kinderen. En wij begrijpen het verdriet hierover.

Besluiten over sluiting van een school worden echter genomen door het schoolbestuur, niet door de gemeenteraad. Met een stem tegen het IHP kunnen wij deze sluiting niet tegenhouden. Wél kunnen en hebben wij het college opgeroepen (zie motie onderaan de tekst) om bij de verdere onderhandelingen met het (voortgezet) onderwijs heel duidelijk in beeld te brengen waarom scholen moeten uitbreiden of sluiten. En met ons daar tijdig over in gesprek te gaan. Heldere argumentatie is nodig over locatie, grootte en bijkomende maatregelen zoals veilige fietspaden om in de volgende stap geld te geven waarmee nieuwe gebouwen kunnen worden neergezet.

Waar gaat het IHP dan wél over? Het IHP is van belang voor de kaders die ermee worden vastgesteld voor het onderwijs, de gemeentelijke visie. En deze belangrijkste kaders passen bij de wensen van Team Lokaal over onderwijs. Een toekomstbestendig, breed en toegankelijk aanbod, waarbij kwaliteit van onderwijs leidend is en geen ‘ideale’ schoolgrootte wordt benoemd. ‘Frisse en groene scholen’, duurzaam bouwen, energieneutraal. Flexibele gebouwen met extra ruimte voor ondersteuning en kinderopvang. Daarom heeft Team Lokaal ingestemd met het IHP, dan kan dit voor álle scholen in gang gezet worden.

Om te benadrukken dat spreiding, bereikbaarheid en de brede maatschappelijke context mee moeten wegen in de verdere onderhandelingen over huisvesting van het voortgezet onderwijs hebben wij de scenario’s over clustering van het voortgezet onderwijs uit het IHP laten verwijderen. En blijven we met college en schoolbestuur in gesprek. Alle details over onze standpunten over het IHP vind u in het document onder dit bericht.

Helma Pluk
Fractievoorzitter Team Lokaal