Voorkomen is beter dan genezen

Tijdens de raadsvergadering op 8 december is de Nota Gezond Land van Cuijk besproken. Wat Team Lokaal betreft een belangrijk beleidsstuk, dat zeker in lijn ligt met onze visie en ons verkiezingsprogramma. Gezondheid is immers je grootste goed, daar moet je zuinig mee zijn.

Team Lokaal heeft naast alle goede dingen in de Nota, nog 2 zaken expliciet op tafel gelegd die wat ons betreft meer aandacht behoeven.

1: groeiend aanbod fastfood
We zouden graag een diepgaand gesprek met onze collega raadsleden hebben over mogelijke toekomstige ontwikkelingen die invloed kunnen hebben op de gezondheid in brede zin. Om tot die tijd niet verrast te worden door een verdere uitbreiding van het aantal fastfoodketens, hebben we een motie ter stemming gebracht. Helaas is een meerderheid van de raad niet overtuigd van de negatieve gezondheidsinvloeden die deze ”restaurants” met zich meebrengen, en is de motie dus niet aangenomen.

2: weinig aandacht op gezondheid beïnvloeding door omgevingsfactoren
Team Lokaal zou graag zien dat de gemeente sterker inzet op het tegengaan van omgevingsfactoren die slecht zijn voor de gezondheid. De GGD (gemeentelijke gezondheidsdienst) heeft bijvoorbeeld onderzocht dat mensen in het Land van Cuijk gemiddeld één jaar korter leven doordat onze lucht vervuild is. We willen dat er strenger wordt toegezien op lucht, bodem en waterverontreiniging. Daarnaast hebben we aangegeven dat we gezondheid en een gezonde leefomgeving als volwaardig onderdeel in toekomstige omgevingsplannen en als integraal onderdeel in de omgevingsvisie willen zien. Zoals is afgesproken in het raadsprogramma ”dRaad”

Team Lokaal zal zich intensief blijven inzetten op het gebied van gezondheidsbeleid. De inzet op preventie is immers nooit voldoende en kan altijd beter.

Jan van Riet
Raadslid Team Lokaal