Ontwikkelingen bij Bio-energie installatie De Princepeel

Al geruime tijd is aan de Volkelseweg 57 in Mill bio-energie installatie De Princepeel gevestigd. Het bedrijf veroorzaakt al vele jaren een behoorlijke stankoverlast, welke de laatste tijd steeds meer toeneemt. Nu worden er sinds een aantal maanden allerlei bouwwerken opgericht.

Als Team Lokaal maken we ons zorgen om de ontwikkelingen die gaande lijken te zijn en hebben derhalve onderstaande vragen aan het college gesteld: Wie is bevoegd gezag voor (delen van) deze inrichting inclusief de bijkomende zaken zoals landschappelijke inpassing en handhaving? In 2017 zou er een ontwerpbestemmingsplan in de raad van de voormalige gemeente Mill en Sint Hubert aan de orde komen, waarin o.a. een verdrievoudiging van de mestverwerkingscapaciteit was opgenomen. Uiteindelijk is dit plan nooit behandeld, omdat inmiddels de provincie het bevoegd gezag was geworden. Wat is er van deze plannen sindsdien terechtgekomen? Wat is er sinds die tijd aan plannen ontwikkeld en uitgevoerd? Princepeel BV heeft nimmer de in het oorspronkelijke bestemmingsplan opgenomen landschappelijke inpassing uitgevoerd en al jaren wordt dit door de provincie gedoogd. Hoe gaat deze landschappelijke inpassing er uit zien nu er zulke grote bouwwerken worden opgericht en wanneer gaat deze landschappelijke inpassing gerealiseerd worden?

Ons bereiken steeds meer klachten over stankoverlast, o.a. uit Wilbertoord, Mill, Langenboom, Wanroij. Al jarenlang belooft de ondernemer maatregelen te nemen om de klachten te verminderen. Wat wordt er nu daadwerkelijk door het bedrijf gedaan om deze stankoverlast te reduceren? Op welke manier en waarop wordt de inrichting gecontroleerd? Zijn er zaken (bv geur) die niet voldoen aan gestelde eisen en normen? Wordt er ook onderzoek gedaan naar de gevolgen voor de gezondheid van de inwoners in de wijde omgeving die al jarenlang met de sterke stank worden geconfronteerd? Worden hierbij ook cumulatieve effecten veroorzaakt door andere inrichtingen in de omgeving, die deels in de gemeente Maashorst zijn gelegen, meegenomen? Kunt u ons op de hoogte brengen van de actuele en toekomstige ontwikkelingen rondom de bio- energie installatie?

Team Lokaal is benieuwd naar de antwoorden van het college en zullen indien, als de beantwoording hiertoe aanleiding geeft, verder actie ondernemen.

Francien van Berlicum & Marcel van den Elzen
Raadsleden Team Lokaal