Team Lokaal is van mening dat het raadsprogramma “dRaad” een goede eerste richting aan het
college geeft. Ook vinden wij het goed dat er sámen met de raad aan een gedeelde kennisachtergrond wordt gewerkt, bijvoorbeeld om de visie voor het buitengebied op te stellen. In de huidige tijd van polarisatie over het stikstofbeleid vinden wij het van groot belang dat keuzes worden gemaakt op basis van correcte inhoudelijke argumenten.

Dit raadsprogramma is echter veel minder concreet dan wij hadden gehoopt. Veel moet nog worden
uitgezocht en uitgewerkt, en onduidelijk is wie hier de prioriteit van bepaalt. En juist als het concreter gaat worden, bijvoorbeeld “we planten voor elke inwoner een boom” of “we bouwen in elke kern” zullen waarschijnlijk verschillen van inzicht ontstaan. Welke kant gaan we dan op als raad?

Ook als we meer concrete plannen maken, met prioritering, blijft er een belangrijk punt van zorg: een
financiële paragraaf van dit raadsprogramma ontbreekt. Hebben we voldoende ambtelijke capaciteit om álle ambities uit dit programma verder uit te werken, en zijn er voldoende financiën om plannen uit te voeren? Zetten we niet in op te veel plannen en wekken we zo verwachtingen bij inwoners die we niet waar kunnen maken? Voor ons is dit raadsprogramma daarom een voorlopig programma met ambities van de raad. Op basis van een financiële paragraaf, of de begroting van gemeente Land van Cuijk, zullen aanpassingen in prioritering en uitvoering helder moeten worden, en ambities wellicht worden aangepast.

Naast deze algemene opmerkingen wil Team Lokaal de volgende zes punten benadrukken:

  1. Terugdringen van het woningtekort heeft inderdaad de hoogste prioriteit. Dit betekent inzetten op betaalbare woningen door ook te sturen op (grond)prijzen: geen winstmaximalisatie voor gemeente én bouwer. Een proactief grondbeleid voeren en bouwen dichtbij bestaande kernen, binnen loop-fietsafstand van een kern. Bouwen naar behoefte waarbij we ons niet tegen moeten laten houden door de demografische prognoses. Te vaak worden deze gebruikt om het bouwen van (huur)woningen niet op te pakken.
  2. Er wordt ingezet op ontmoeten. Hier willen wij meegeven dat ook de inrichting van de openbare ruimte een rol kan spelen in ontmoeten en een betrokken samenleving. Ook zien wij een grotere rol van kunst en cultuur in het creëren van een betrokken samenleving.
  3. Vitaal en duurzaam buitengebied. Hier vinden wij het heel belangrijk dat er met een brede kijk op het buitengebied wordt gewerkt aan een nieuwe balans. Een gezonde en schone leefomgeving, daar gaat Team Lokaal voor. Intensivering van “keukentafel gesprekken” om dit samen met ondernemers te bereiken.
  4. Over de paragrafen van het sociaal domein zijn we zeer tevreden. Wel moeten we oppassen dat in het jeugdbeleid niet alles geïnstitutionaliseerd wordt.
  5. Betreffende kernendemocratie is voor ons van belang dat we de kennis, kracht en ideeën van inwoners optimaal benutten. Kernendemocratie is een visie over rolopvatting en de relatie tussen college, raad en ambtenaren en de samenleving waarbij inhoudelijke, procedurele en kader stellende regels duidelijk zijn.
  6. Wij missen in “dRaad” visievorming en aandacht betreffende economie, bijvoorbeeld over mogelijkheden voor meer hoogwaardige banen in kennisintensieve maakindustrie en dienstverlening. Hier zullen wij extra op letten hoe en of dit terecht komt in de begroting van Land van Cuijk.

Namens Team Lokaal, Fractievoorzitter Helma Pluk

Deze stemverklaring zal, net als de stemverklaringen van de andere politieke partijen nog worden toegevoegd als bijlage bij het Raadsprogramma ”dRaad” van het Land van Cuijk.